แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย
53% Complete
10 of 15
ข้อที่ 10. การใช้อำนาจทางนิติบัญญัติของพระมหากษัตริย์หมายถึงข้อใด