แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย
53% Complete
8 of 15
ข้อที่ 8. การแต่งตั้งคณะผู้พิพากษาให้เป็นไปในพระปรมาภิไธย ของพระมหากษัตริย์ แสดงถึงการใช้อำนาจของพระมหากษัตริย์ในข้อใด