แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย
20% Complete
7 of 15
ข้อที่ 7. พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจบริหารโดยผ่านองค์กรใด