แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย
67% Complete
14 of 15
ข้อที่ 14. คำว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ หมายความถึงข้อใด