แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย
67% Complete
15 of 15
ข้อที่ 15. ในภาวะที่บ้านเมืองเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างฝ่ายต่าง ๆ พระมหากษัตริย์มีบทบาทเด่นชัดที่สุดในด้านใด