ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่4
80% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. ข้อใดคือพระนิพนธ์แปลของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์