ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่4
100% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. ข้อใดคือบทบาทของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทางด้านวัฒนธรรม