แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ตารางของธาตุ
40% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9.

ในตารางธาตุ C คือธาตุอะไร?