แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ตารางของธาตุ
40% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8.

ในตารางธาตุ Ar คือธาตุอะไร?