แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ตารางของธาตุ
60% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10.

ในตารางธาตุ Fe คือธาตุอะไร?