แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ตารางของธาตุ
40% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7.

ในตารางธาตุ Zn คือธาตุอะไร?