แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ตารางของธาตุ
100% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6.

ในตารางธาตุ Ca คือธาตุอะไร?