แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ตารางของธาตุ
100% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5.

ในตารางธาตุ Be คือธาตุอะไร?