แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ตารางของธาตุ
100% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4.

ในตารางธาตุ N คือธาตุอะไร?