แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ตารางของธาตุ
100% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3.

ในตารางธาตุ F คือธาตุอะไร?