แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ตารางของธาตุ
100% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2.

ในตารางธาตุ S คือธาตุอะไร?