แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ตารางของธาตุ
60% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1.

ในตารางธาตุ H คือธาตุอะไร?