วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่8
29% Complete
13 of 14
ข้อที่ 13. ถ้า a=-2, b=4, c=-5 แล้ว (a×b)+(a×c) มีความหมายตรงกับข้อใด