วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่8
29% Complete
14 of 14
ข้อที่ 14. ให้ a=4, b=-2, c=-3, d=6 ค่าของ [(a-b)×c]÷d ตรงกับข้อใด