วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่8
71% Complete
12 of 14
ข้อที่ 12. ถ้า a=3, b=-4, c=-2 แล้ว (2×a)+b-c มีค่าเท่าไร