วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่7
33% Complete
14 of 15
ข้อที่ 14. ส้มขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มีจำนวน 68, 119 และ 170 ผลตามลำดับ ถ้าต้องการแบ่งส้มเป็นกอง กองละเท่าๆกัน ในแต่ละกองมีส้มขนาดเดียวกันและให้มีจำนวนมากที่สุด โดยไม่เหลือเศษ จะแบ่งได้กี่กอง กองละกี่ผล