วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่7
33% Complete
13 of 15
ข้อที่ 13. ผลต่างของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 12, 18 และ 24 ตรงกับข้อใด
เฉลย

12 = 2x2x3 18 = 2x3x3 24 = 2x2x2x3 ห.ร.ม. คือ 2x3 = 6 ค.ร.น. คือ 2x2x2x3x3 = 72 จะได้ 72 - 6 = 66