ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่4
30% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. นำตัวสีสีเหลืองและสีแดงม่วงปริมาณเท่ากันไปผสมน้ำในปริมาณต่างๆ กัน ดังตาราง สีผสมในข้อใดให้สีแดงมีความอิ่มตัวสูงที่สุด
เฉลย

ความอิ่มตัวของสีหมายถึงความบริสุทธิ์ของสี สีที่มีความอิ่มตัวมากจะมีความเข้มของสีมาก สีจะสดใส ส่วนสีที่มีความอิ่มตัวน้อยจะมีความเข้มของสีน้อย สีจะจาง เมื่อนำตัวสีเหลืองและตัวสีแดงม่วงปริมาณเท่ากันมาสผมกับน้ำในปริมาณต่างๆ กัน จะได้สีผสมเป็นสีแดงแต่มีความเข้ม-จางต่างกันขึ้นกับน้ำที่ผสมลงไป สีแดงที่มีปริมาณน้ำผสมน้อยที่สุดคือ 1 cc จะมีความอิ่มตัวมากที่สุด เพราะจะมีความเข้มของสีมากที่สุด ส่วนสีแดงที่ผสมน้ำ 4 cc จะมีความอิ่มตัวน้อยที่สุด เพราะความเข้มของสีน้อยที่สุด จะเป็นสีแดงจางๆ