แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
50% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. เราจะเริ่มกรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์เริ่มอนุโมทนาถึงบทใด
เฉลย

เริ่มกรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์เริ่มอนุโมทนาถึงบท ยะถา วาริวะหา...