แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
70% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะคือพิธีที่มีความสำคัญอย่างไร
เฉลย

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นพิธีที่ก่อให้เกิดความดีงามทางพระพุทธศาสนา การประกาศตนว่าเป็นผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นของตน และเป็นพิธีที่ชาวพุทธทำได้หลายครั้ง