แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
70% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. ข้อใดเป็นตัวอย่างของศาสนพิธีประเภททานพิธี
เฉลย

ตัวอย่างของศาสนพิธีประเภททานพิธี คือ การถวายสังฆทาน ส่วนการทำบุญเลี้ยงพระและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะเป็นกุศลพิธี ส่วนการประเคนเป็นปกิณกพิธี