แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
60% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. ในระหว่างพิธีเวียนเทียนนั้นเราพึงตั้งจิตระลึกถึงสิ่งใด
เฉลย

ในระหว่างพิธีเวียนเทียนนั้นเราพึงตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ