แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
70% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. การอาราธนาหมายความว่าอย่างไร
เฉลย

การอาราธนา หมายถึง การเชื้อเชิญพระสงฆ์ในพิธีให้ศีล ให้สวดพระปริตร หรือให้แสดงธรรม