แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
70% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนพิธี
เฉลย

ข้อใดเป็นประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนพิธีเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่มีแต่โบราณให้คงอยู่ ถือเป็นการแสดงถึงความเป็นศาสนิกชนที่ดีในการส่งเสริมอนุรักษ์กิจกรรมของพระพุทธศาสนา และทำให้ผู้เข้าร่วมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนพิธีที่ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้