แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
100% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. ก่อนการเคารพศพจะต้องกระทำสิ่งใดก่อนเสมอ
เฉลย

ในการเคารพศพก่อนการเคารพศพต้องกราบพระพุทธรูปแบะจุดธูปบูชาพระพุทธรูปก่อน