แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
50% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. ในงานบุญมงคลเจ้าภาพนิยมนิมนต์พระสงฆ์มาเป็นจำนวนเท่าใด
เฉลย

ในงานบุญมงคลเจ้าภาพนิยมนิมนต์พระสงฆ์มาเป็นจำนวนคู่ เช่น 4 หรื 8 รูป เป็นต้น