แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
60% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายการถวายสังฆทานได้ถูกต้องที่สุด
เฉลย

การถวายสังฆทาน คือ การถวายสิ่งของแด่พระภิกษุสงฆ์โดยไม่เจาะจงพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง