แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หลักธรรมศาสนาต่าง ๆ
55% Complete
7 of 11
ข้อที่ 7. 7. บุคคลใดต่อไปนี้ปฏิบัติตามหลักธรรม 10 ประการในข้อ “ทมะ”
เฉลย

หลักธรรม 10 ประการ คือ หลักธรรมคำสอนของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ซึ่ง “ทมะ” หมายถึง การข่มจิตใจตนเองด้วยความเมตตาและมีสติอยู่เสมอ