แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หลักธรรมศาสนาต่าง ๆ
18% Complete
6 of 11
ข้อที่ 6. ช่วงที่ 3 หรือวานปรัสถ์ ตามหลักอาศรม 4 ต้องปฏิบัติอย่างไร
เฉลย

ช่วงที่ 3 วานปรัสถ์ ตามหลักอาศรม 4 เป็นระยะออกบวช เพื่อแสวงหาความสงบ หากไม่ละทิ้งชีวิตครองเรือนก็ต้องบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น ส่วนการตั้งใจเรียนวิชาการตามวรรณะของตนเป็นช่วงที่ 1 พรหมจารี แต่งงานมีครอบครัวเป็นช่วงที่ 2 คฤหัสถ์ ส่วนการออกบวชจาริกแสวงบุญบำเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพ้นเป็นช่วงที่ 4 สันยาสี