แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หลักธรรมศาสนาต่าง ๆ
18% Complete
5 of 11
ข้อที่ 5. ข้อใดเป็นหลักธรรมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ก. หลักธรรม 10 ประการ ข. บัญญัติ 10 ประการ ค. หลักอาศรม 4 ง. หลักศรัทธา 6 ประการ
เฉลย

หลักธรรมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้แก่ หลักธรรม 10 ประการและหลักอาศรม 4 ส่วนบัญญัติ 10 ประการเป็นหลักธรรมของศาสนาคริสต์ และหลักศรัทธา 6 ประการเป็นหลักธรรมของศาสนาอิสลาม