แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หลักธรรมศาสนาต่าง ๆ
18% Complete
4 of 11
ข้อที่ 4. ข้อใดเป็นหลักคำสอนสำคัญของศาสนาซิกข์
เฉลย

หลักคำสอนสำคัญของศาสนาซิกข์ คือ สอนให้นับถือเทพเจ้าเพียงองค์เดียว สอนให้คนมีความเสมอภาคกัน และมีเสรีภาพ