แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หลักธรรมศาสนาต่าง ๆ
27% Complete
3 of 11
ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่หลักคำสอนของศาสนาซิกข์
เฉลย

หลักคำสอนของศาสนาซิกข์ ได้แก่ 1. กรรม คือ การกระทำ 2. ปัญญา คือ ความรอบรู้ 3. มหาปีติ คือ ความอิ่มใจ 4. พละ คือ กำลังจิต ทำให้แน่วแน่มั่นคง 5. สัจจะ คือ ความเคารพอย่างจริงใจต่อพระเจ้า ส่วนคำสอนเรื่องความรักเป็นหลักธรรมของศาสนาคริสต์