แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หลักธรรมศาสนาต่าง ๆ
18% Complete
2 of 11
ข้อที่ 2. หลักธรรมอันเป็นกฎสำคัญตามธรรมชาติคือหลักธรรมใด
เฉลย

หลักธรรมอันเป็นกฎสำคัญตามธรรมชาติ คือ หลักธรรมไตรลักษณ์ ประกอบด้วย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา