แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หลักธรรมศาสนาต่าง ๆ
27% Complete
1 of 11
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
เฉลย

ข้อ 1. 2. และ 4. ให้ความหมายได้ถูกต้อง แต่ข้อ 3. พรหมวิหาร 4 หมายถึง ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ 4 ประการ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา