แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หลักธรรมศาสนาต่าง ๆ
18% Complete
10 of 11
ข้อที่ 10. ข้อใดมิใช่หลักการตามบัญญัติ 10 ประการ
เฉลย

หลักการตามบัญญัติ 10 ประการ ประกอบด้วย 1.จงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว 2.อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่มีเหตุผล 3.จงถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 4.จงนับถือบิดามารดา 5.อย่าฆ่าคน 6.อย่าผิดประเวณี 7.อย่าลักทรัพย์ 8.อย่านินทาว่าร้ายผู้อื่น 9 อย่าคิดมิชอบ 10.อย่ามีความโลภในสิ่งของผู้อื่น