แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หลักธรรมศาสนาต่าง ๆ
18% Complete
11 of 11
ข้อที่ 11. หลักตรีเอกานุภาพคืออะไร
เฉลย

หลักตรีเอกานุภาพเป็นหลักคำสอนในศาสนาคริสต์ คือ ความเชื่อว่าพระเจ้ามี 3 ภาคในองค์เดียวกัน ประกอบด้วยพระบิดา พระบุตร พระจิต