แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 มารยาทงามแบบไทย
70% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. จังหวะที่ 1 ของเบญจางคประดิษฐ์เรียกว่าอะไร และปฏิบัติอย่างไร
เฉลย

จังหวะที่ 1 ของเบญจางคประดิษฐ์ คือ อัญชลี ทั้งชายและหญิงยกมือขึ้นประนมระหว่างอก ปลายนิ้วชิดกันเบนออกจากตัวพอประมาณ ตั้งขึ้น แนบตัวไม่กางศอก