แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนิกชนตัวอย่าง
30% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. ใครคือผู้แต่งหนังสือเรื่องปฐมสมโพธิ์ย่อ 3 กัณฑ์จบ
เฉลย

ผู้ที่แต่งหนังสือเรื่องปฐมสมโพธิ์ย่อ 3 กัณฑ์จบ คือ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว)