แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนิกชนตัวอย่าง
30% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. อาจารย์เสถียร โพธินันทะมีมงคลชีวิตในข้อใด
เฉลย

อาจารย์เสถียร โพธินันทะมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน คือ สนใจศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ใส่ตนจึงมีมงคงชีวิตในประการที่ว่าความเป็นพหูสูต