แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนิกชนตัวอย่าง
30% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. นักเรียนควรยึดคุณธรรมข้อใดของอาจารย์เสถียร โพธินันทะเป็นแบบอย่าง
เฉลย

นักเรียนควรยึดคุณธรรมของอาจารย์เสถียร โพธินันทะในเรื่องความเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรใฝ่รู้