แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนิกชนตัวอย่าง
30% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสถานะของอาจารย์เสถียร โพธินันทะ
เฉลย

อาจารย์เสถียร โพธินันทะ ท่านเป็นฆราวาส