แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนิกชนตัวอย่าง
30% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. อาจารย์เสถียร โพธินันทะ มีบทบาทสำคัญต่อวงการพระพุทธศาสนาของไทยอย่างไร
เฉลย

อาจารย์เสถียร โพธินันทะ มีบทบาทสำคัญต่อวงการพระพุทธศาสนาของไทยเนื่องจากเป็นผู้นำความรู้ทางพระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปอย่างกว้างขวาง เช่น การเขียนหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา การจัดตั้งยุวพุทธิกสมาคม เป็นต้น