แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนิกชนตัวอย่าง
30% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. อาจารย์เสถียร โพธินันทะ อุปสมบทที่วัดใด
เฉลย

อาจารย์เสถียร โพธินันทะ อุปสมบทที่วัดกันมาตุยาราม