แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนิกชนตัวอย่าง
30% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. อาจารย์เสถียร โพธินันทะ สามารถพูดได้กี่ภาษา
เฉลย

อาจารย์เสถียร โพธินันทะ สามารถพูดได้ถึง 7 ภาษา