แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ประเพณีทั่วไทย
27% Complete
10 of 11
ข้อที่ 10. ข้อใดมิใช่ประเพณีของภาคเหนือ
เฉลย

ประเพณีชักพระเป็นประเพณีของภาคใต้